OBCHODNÍ PODMÍNKY

Při prodeji zboží bude uzavřena kupní smlouva mezi obchodní společností Redplus s.r.o. a zákazníkem.
Obchodní podmínky se řídí touto kupní smlouvou. Vzor kupní smlouvy je přiložen níže :

KUPNÍ SMLOUVA číslo ……..
dle § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb.

XY
IČO: ……..
DIČ: ……..
zastoupený
(dále jen „kupující“)

a

REDPLUS s.r.o.
V Lávkách 270
679 72 Kunštát
IČO: 29249651
DIČ:CZ29249651
zastoupená jednatelem ……….
(dále jen „prodávající“)

uzavírají následující kupní smlouvu

I.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu následující zboží:………………
Součástí zboží je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují a povinností prodávajícího je dále umožnit
kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou.

Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle článku III. této smlouvy.

II.

 1. Termín uvedení zařízení do provozu do ………….
 1. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 409 a násl. zák. č. 513/91 Sb.

III.

 1. Cena plnění je stanovena takto:..……………………

Cena plnění je stanovena dohodou podle zák. č. 526/90 Sb.

IV.

 1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu na základě faktury do 20 dnů od vystavení finální faktury.
 1. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

V.

 1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši úroků stanovených obecně závazným předpisem z ceny předmětu plnění (případně z ceny dílčí části, dohodnuté k samostatnému předání a převzetí) za každý den prodlení.
 1. V případě prodlení objednatele s placením faktury (nebo splátky) se sjednává výše úroků ve výši stanovené obecně závazným předpisem.za každý den prodlení.
 1. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VI.

 1. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku po dobu 24 měsíců ode dne jeho expedice od výrobce.

Prodávající záruku poskytuje za těchto podmínek:

 1. zařízení budou používána a obsluhována dle návodu k obsluze
 2. záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, nesprávným zacházením a údržbou
 3. jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou, mají za následek zánik záruky.
 4. Prodávající na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku dodávky zboží a její instalace, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě. Prodávající dodrží při realizaci platné bezpečnostní předpisy
 1. Zboží dodané prodávajícím zůstává v jeho vlastnictví až do zaplacení kupní ceny.
 1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 45 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od této smlouvy doporučeným dopisem. Účinky odstoupení nastanou jeho doručením. Smluvní strany jsou povinny vydat si navzájem plnění získané z této smlouvy do 10 dnů od jejího zániku.
 1. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
 1. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž kupující obdrží dvě a prodávající jedno.

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Kunštát ………………………………………………..                ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​       ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Místo ………………………………………………..

​ ​ ​ ​ ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Prodávající                                           ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                              XY kupující